MENU

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Rompin:

  1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/91, 2/91, 3/91 dan 4/91.

  2. Pekeliling MDR dan semua keputusan mesyuarat penuh.

  3. Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

  4. Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.

  5. Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.

  6. Pekeliling Perbendaharaan.

  7. Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.

  8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

  9. Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.

  10. Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.

  11. Perkeliling Akauntan Negara.

  12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

Pautan Laman